Artikel 1. Definities

 1. 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. a.   Telefuture: Telefuture de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
  2. b.   website: de mobiele internetpagina QuizPrijs.nl of de mobiele applicatie van de QuizPrijs;
  3. c.   deelnemer: de internetgebruiker die middels de website een overeenkomst sluit met Telefuture;
  4. d.   overeenkomst: het abonnement tot deelname aan QuizPrijs dat de deelnemer bij Telefuture afsluit;
  5. e.   QuizPrijs: de online kenniswedstrijd die iedere 6 maanden via de website wordt aangeboden;
  6. f.   winnaar: de winnaar van de QuizPrijs, zoals omschreven in artikel 15.

Artikel 2. Algemeen

 1. 2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de website en voor iedere overeenkomst tussen Telefuture en de deelnemer waarop Telefuture deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. 2.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. 2.3. Deze algemene voorwaarden alsmede andere informatie betreffende de diensten van Telefuture zijn te vinden op de website. Bij de registratie dient te worden aangeklikt dat de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid voor links op de website

 1. 3.1. De website kan links bevatten naar andere websites dan QuizPrijs.nl. Telefuture kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Telefuture kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4. Deelname

 1. 4.1. Voor deelname aan QuizPrijs dient een abonnement bij Telefuture te worden afgesloten. Het abonnement wordt afgesloten door zich via de website te registreren.
 2. 4.2. De internetgebruiker dient het online registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Nadat de deelnemer zich heeft geregistreerd, deze registratie in goede orde is ontvangen en Telefuture de registratie heeft geaccepteerd, dan stuurt Telefuture de deelnemer een bevestiging en kan de deelnemer deelnemen aan QuizPrijs.
 3. 4.3. Bij de registratie dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig werkend telefoonnummer.
 4. 4.4. Telefuture heeft het recht een registratie niet te accepteren.
 5. 4.5. De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats te hebben in Nederland om deel te kunnen nemen aan QuizPrijs.
 6. 4.6. Op verzoek van Telefuture dient de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Telefuture te verstrekken.
 7. 4.7. Het is de deelnemer niet toegestaan zich meerdere malen te registreren of zich bij de registratie voor te doen als een ander persoon.
 8. 4.8. Deelname aan QuizPrijs is uitgesloten voor medewerkers van Telefuture en zakelijke partners van Telefuture alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de website en QuizPrijs.
 9. 4.9. Telefuture behoudt zich het recht voor om de deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Telefuture of derden.

Artikel 5. Herroepingsrecht

 1. 5.1. De deelnemer gaat ermee akkoord dat direct na het afsluiten van het abonnement een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering daarvan. Derhalve kan de deelnemer geen beroep doen op het herroepingsrecht.

Artikel 6. Duur en opzegging

 1. 6.1. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De deelnemer kan het abonnement te allen tijde opzeggen.
 2. 6.2. Opzegging kan via de website www.mijnmobielebetalingen.nl of door een e-mail te sturen naar support@telefuture.nl.
 3. 6.3. Bij de opzegging dient de deelnemer duidelijk zijn telefoonnummer te vermelden.
 4. 6.4. Na beëindiging van het abonnement kan de deelnemer niet meer deelnemen aan QuizPrijs.

Artikel 7. Oneigenlijk gebruik van de website en QuizPrijs

 1. 7.1. Het is niet toegestaan misbruik te maken van bugs of technische mankementen in QuizPrijs. Eventuele bugs of technische mankementen dienen door de deelnemer onverwijld aan Telefuture kenbaar te worden gemaakt.
 2. 7.2. Het is niet toegestaan de website dan wel QuizPrijs te manipuleren.
 3. 7.3. De deelnemer dient zich te houden aan alle (overige) spelregels dan wel aan de gedragscode die op de website staan vermeld.
 4. 7.4. Indien de deelnemer het systeem op welke wijze dan ook kraakt of fraude pleegt, zal Telefuture aangifte doen bij de politie.
 5. 7.5. Indien de deelnemer in strijd handelt met de bepalingen van dit artikel of op enige wijze misbruik heeft gemaakt van de website of QuizPrijs, dan is Telefuture gerechtigd het abonnement te beëindigen.

Artikel 8. Vragen en klachten

 1. 8.1. Eventuele vragen of klachten kan de deelnemer richten aan:
    Telefuture
    Spoorhaven 42-48
    2651 AV Berkel en Rodenrijs
    support@telefuture.nl
 2. 8.2. Klachten worden door Telefuture binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de deelnemer op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. 9.1. Telefuture streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden. De toegang kan onderbroken worden, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. Telefuture is niet aansprakelijk voor een tijdelijke onderbreking van de website of QuizPrijs, tenzij de onderbreking door toedoen van Telefuture onredelijk lang is.
 2. 9.2. Telefuture kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Telefuture zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Telefuture is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
 3. 9.3. Telefuture is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Telefuture is uit gegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. 9.4. Telefuture is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 5. 9.5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Telefuture of haar ondergeschikten.

Artikel 10. Overmacht

 1. 10.1. Telefuture is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten alsmede iedere andere situatie waarop Telefuture geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 2. 10.2. In geval van overmacht is Telefuture niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de deelnemer ontstane schade, behoudens en voor zover Telefuture als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

 1. 11.1. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Telefuture, mag de deelnemer geen informatie, teksten, logo's, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 12. Beveiliging en internet

 1. 12.1. Telefuture zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de deelnemer via de website ingevoerde gegevens, maar Telefuture kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 13. Beveiliging en internet

 1. 13.1. Telefuture zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de deelnemer via de website ingevoerde gegevens, maar Telefuture kan ter zake geen garantie geven.
 2. 13.2. Telefuture en de deelnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. 13.3. Op elke overeenkomst tussen Telefuture en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 4. 13.4. De rechter in de vestigingsplaats van Telefuture is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Indien Telefuture een beroep doet op deze bepaling, heeft de deelnemer de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.